Print

Bill Gates Speech at Harvard

Written by Le Tien Dung on .

Video bài phát biểu của [[Bill Gates]] tại Đại học [[Harvard]] năm 2007 khi ông được trao bằng tốt nghiệp (danh dự) sau hơn 30 năm bỏ học. Đây có lẽ cũng là bài phát biểu cuối cùng của ông với sinh viên trong cương vị CEO của Microsoft bởi ông đã có kế hoạch một năm sau đó (2008) sẽ thôi chức vụ này để tập trung vào công việc từ thiện của Quỹ Bill và Melinda Gates (The Bill & Melinda Gates Foundation).

Các bạn có thể xem lời thoại của bài phát biểu này tại Wall Street Journal Online. Các đoạn video được host trên Youtube.com.

 

Đoạn 1

 

Đoạn 2

 

Đoạn 3

 

Đoạn 4

 

Đoạn 5