Print

Sự phân huỷ của gien trong đường tiêu hoá

on .

Nghiên cứu tại pḥng thí nghiệm Vi sinh vật học, thuộc trường Đại học Leed, Vương Quốc Anh đă cho thấy sự tồn tại của gien kháng kháng sinh trong đường tiêu hoá của gia cầm được nuôi bằng thực phẩm chuyển gien (GM food) là không lâu hơn so với các ADN khác.

Gien beta-lactamase kiểu dại được phát hiện thấy trên hầu khắp đường tiêu hoá của gà nuôi bằng thức ăn không chuyển gienGien beta-lactamase là một trong những gien kháng kháng sinh thường được dùng trong kỹ thuật tạo thực vật chuyển gien nhằm làm cho quá tŕnh lựa chọn được dễ dàng hơn. Có nhiều người lo ngại rằng, gien này sẽ chuyển sang vi sinh vật và tạo nên các chủng vi sinh vật kháng thuốc.  

Nhóm nghiên cứu này đă nuôi gà bằng thức ăn chứa ngô thông thường (không chuyển gien) và ngô chuyển gien, sau đó theo dơi quá tŕnh phân huỷ của gien beta-lactamase trong đường tiêu hoá của chúng.

Do trên gien beta-lactamase kiểu dại (wild-type) có mang điểm nhận biết của enzyme PstI, trong khi gien beta-lactamase trên ngô chuyển gien lại không co điểm nhận biết này, nhóm nghiên cứu đă sử dụng phương pháp PCR-RFLP nghiên cứu.

Kết quả cho thấy rằng, gien beta-lactamase kiểu dại được phát hiện thấy trên hầu khắp đường tiêu hoá của gà nuôi bằng thức ăn không chuyển gien. Kết quả này cho phép khẳng định rằng gien beta-lactamase tồn tại rất phổ biến trong các nguồn khác (Hình 1).Gien beta-lactamase có nguồn gốc từ thức ăn chuyển gien  chỉ phát hiện được trong diều và 2 trong tổng số 5 con phát hiện được ở dạ dày

Đối với gà được nuôi bằng thức ăn chuyển gien, kết quả phát hiện được gien kiểu dại trong suốt hệ thống tiêu hoá, trong khi đó gien beta-lactamase có nguồn gốc từ thức ăn chuyển gien (không chứa điểm nhận biết PstI) chỉ phát hiện được trong diều và 2 trong tổng số 5 con phát hiện được ở dạ dày (Hình 2). 

Nghiên cứu này cho thấy gien kháng kháng sinh trong thực vật chuyển gien được phân huỷ rất nhanh trong đường tiêu hoá của gia cầm.

Tài liệu tham khảo
Chambers P.A, Duggan P.S., Heritage J., Forbes J.M. (2002) The fate of antibiotic resistance marker genes in transgenic plant feed material fed to chickens. Journal of Antimicrobal Chemotherapy, 49: 161-164